Teenused

Siin on meie poolt pakutavate teenuste nimekiri, allpool on saadaval teenuste pikemad kirjeldused ning tingimused.

TeenusLühikirjeldus
SotsiaalmajutusteenusTeenuse saaja iseseisva igapäevase elukorralduse toetamiseks elukoht.
SotsiaaleluasemeteenusVarjupaigas asuvad sotsiaaleluruumid, mis on ühiselamu tüüpi korterid.
TugiisikuteenusIseseisvat toimetulekut toetav teenus olukordades, kus isik vajab erinevate põhjuste tõttu olulisel määral kõrvalabi.

Teenuste kirjeldused & tingimused

Sotsiaalmajutusteenus

Sotsiaalmajutusteenuse eesmärk eesmärk on võimaldada teenuse saajale elukoht ning parandada tema toimetulekuvõimet ja -oskust, et isik suudaks edaspidi iseseisvalt oma igapäevaelu korraldada ja eluruumi kasutamisega toime tulla.

Teenuse saaja kasutusse antakse voodikoht ühe- või kahekohalises toas koos abiruumide ja asjade kasutamise õigusega. Isikut toetatakse vajalike tugiteenustega, mille hulka kuulub toimetulekuõpe, tööturule naasmist soodustav aktiviseerimine, sotsiaalnõustamine, esmatasandi võlanõustamine, abistamine asjaajamisel ametiasutustes, tööotsingul jmt.

Teenuse kasutamiseks sõlmitakse teenuse saajaga leping kuueks kuuks, mida hiljem saab vajadusel pikendada. Isik peab järgima talle koostatud tegevusplaani, milles määratletakse isiku toimetuleku parandamiseks vajalikud eesmärgid, tegevused ja nende täitmise tähtaeg. Sotsiaalmajutusteenuse saaja peab teenuse osutajale maksma tasu vastavalt asutuse Varjupaik hinnakirjale.

Kellele osutatakse sotsiaalmajutusteenust?

Teenust osutatakse isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tartu linnas ja kes viibib alaliselt Tartu linna haldusterritooriumil.

Kuidas saada sotsiaalmajutusteenust?

Teenuse saamiseks on vajalik pöörduda piirkonna sotsiaaltöö spetsialisti poole, kellele tuleb esitada avaldus teenusele saamiseks. Teenuse vajalikkust otsustab Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond.

Sotsiaaleluasemeteenus

Sotsiaaleluasemeteenuse eesmärk on kindlustada eluruumi kasutamise võimalus isikule, kes ei suuda enda vajadustele vastavat eluruumi tagada.

Varjupaik pakub Lubja 7 maja 3. ja 4. korrusel sotsiaaleluasemeteenust, kus asub 36 eluruumi. Tegemist on ühiselamu tüüpi korteritega, kus ühiskasutatav WC, duširuum ja köök asuvad koridoris. Korter on möbleerimata ning inimene peab ise mööbli kaasa tooma. Sotsiaaleluaseme eest tuleb tasuda igakuiselt vastavalt tarbitud teenuste mahu järgi.

Kuidas saada sotsiaaleluasemeteenust?

Suunamise sotsiaaleluasemele teeb Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond, üürilepingut saab allkirjastada Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakonnas.

Tugiiskuteenus

Varjupaigas töötab kaks tugiisikut, kes osutavad Tartu linna abivajavatele isikutele ja peredele tugiisikuteenust.

Tugiisikuteenuse eesmärk on toetada iseseisvat toimetulekut olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste kasutamisel olulisel määral kõrvalabi. Isikut juhendatakse ja motiveeritakse ning arendatakse tema iseseisvust ja omavastutusvõimet.

Kuidas tugiisikuteenust saada?

Teenuse saamiseks tuleb esitada avaldus piirkonna sotsiaaltöö spetsialistile, kes inimese vajadusi kaardistades otsustab tugiisikuteenuse vajaduse üle. Tugiisikuteenusele suunatakse abivajadusest sõltuvalt, alates kolmest kuust kuni ühe aastani.

Ööbimiskohtade lisainfo

Ööbimiskohtadele on võimalik saada suvisel ajal vahemikus 19.00-23.00 ja talvisel ajal vahemikus 17.00- 23.00. Hommikul tuleb ööbimiskohalt lahkuda kell 8.00 (v.a. nädalavahetustel), kust saab minna päevakeskusesse.

Päevasel ajal (kl 8-16.45) on peavarjuta jäänud inimestel võimalik viibida päevakeskuses, kus neil on võimalik kasutada duširuumi, kööki ja puhkeruumi. Samuti on tööpäevadel võimalik pöörduda sotsiaaltöötaja poole, kes nõustab sotsiaalsetel teemadel ja abistab ametlikes asjaajamistes. Varjupaiga eesmärgiks on ajutise peavarju teenuse osutamine ja varjupaigas viibivatele inimestele turvalisuse ja pesemisvõimaluse tagamine ning võimalusel toidu- ja riideabi andmine.